هماتولوژی

هماتولوژی2019-02-16T16:39:58+03:30
2019-03-13T12:23:13+03:30

خون کنترل

خون کنترل شرکت من نمونه خونی است مرجع با مقادیر معلوم که جهت کنترل کالیبراسیون دستگاههای آنالایزر هماتولوژی بکار می رود.