• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc, docx, txt.