توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد اوریک اسید – Uric Acid Std

استاندارد اوریک اسید - Uric Acid Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*5 (6.0 mg/dl)

دریافت بروشور