توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد اوره – Urea Std

استاندارد اوره - Urea Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*5 (50 mg/dl)

دریافت بروشور