توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد ترگلیسرید – Triglyceride Std

استاندارد ترگلیسرید - Triglyceride Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*5 (200 mg/dl)

دریافت بروشور