توضیحات

محلول های هماتولوژی

محصولات هماتولوژی

محلول های هماتولوژی

سایر شوینده‌ها

ایزوتون دیف سوئی لب

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده: سل کانتر Swelab

ایزوتون دیف سوئی لب
ایزوتون دیف

ایزوتون دیف

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده:سل کانتر Nihon Khohden

ایزوتون ساده

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده: کلیه سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex

ایزوتون ساده
ایزوتون سیسمکس

ایزوتون سیسمکس

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده: سل کانترهای Sysmex

ایزوتون میندری

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده:سل کانترهای Mindray

ایزوتون میندری
محلول شستشو

رینز

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده:سل کانترهای هماتولوژی

رینز میندری – محلول شستشو

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده:سل کانترهای Mindray

محلول شستشو میندری
بدون عکس

سل کلین

حجم: 1 لیتر

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی

کلین

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی

بدون عکس
لایز K1000

لایز K1000

حجم: 0.5 لیتر

مورد استفاده:سل کانترهای K1000 –Sysmex K800 Sysmex

لایز 130 ml

حجم: 130 میلی لیتر

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex

بدون عکس
لایز دیف سوئی لب

لایز دیف سوئی لب

حجم: 1 لیتر

مورد استفاده: سل کانترهای Swelab

لایز Kx21

حجم: 0.5 لیتر

مورد استفاده:سل کانتر Kx21 Sysmex

لایز Kx21
بدون عکس

لایز گالن

حجم: 4 لیتر

مورد استفاده: سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex

لایز WBC

حجم: 1 لیتر

مورد استفاده: سل کانترهای Sysmex

لایز WBC
لایز HBG

لایز HB

حجم: 1 لیتر

مورد استفاده:سل کانترهای Sysmex

لایز میندری

حجم: 0.5 لیتر

مورد استفاده: مخصوص سل کانترهای Mindray

لایز میندری