توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

تست سریع اوره (45 تست) – Rapid urease

تست سریع اوره (45 تست) - Rapid urease
  • حجم (میلی لیتر): 45 test

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  R1:3*15/R2:3*Powder vials