توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

فسفر – Phosphorus

فسفر - Phosphorus
  • حجم (میلی لیتر): 500 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:4*125

  • متدولوژی: Molybdate – UV

  • محدوده اندازه گیری: 2-20 mg/dl

بخش اصلی فسفر در بدن انسان (80-85 درصد) در استخوانها متمرکز شده است. باقیمانده فسفر بدن عمدتاً به شکل فسفات معدنی می‌باشد. بین کلسیم و فسفرموجود در بدن انسان نسبت عکس وجود دارد به این ترتیب که افزایش یک جز سبب کاهش جز دیگر می‌شود. افزایش فسفر سرم می‌تواند به علت افزایش ویتامین D در حد سمی، کم کاری غده پاراتیروئید، اختلال کلیوی و کاهش فسفر سرم به علت کمبود ویتامین D و پرکاری غده پارا تیروئید ایجاد شود.

دریافت بروشور