توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کنترل میکرو آلبومین 1 – Micro Albumin Control

کنترل میکرو آلبومین 1 - Micro Albumin Control1
  • حجم (میلی لیتر): 1 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*1

دریافت بروشور