کنترل پاتوژن من – MAN PATH2019-04-20T14:40:03+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کنترل پاتوژن من – MAN PATH

چند کنترل در سطح بالا - MAN PATH
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*5

دریافت بروشور