توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کلسترول HDL دایرکت – HDL DIRECT

کلسترول HDL دایرکت - HDL DIRECT
  • حجم (میلی لیتر): 80

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:1*60/R2:1*20

  • متدولوژی: Immunoinhibition

  • محدوده اندازه گیری : 5-200 mg/dl

کلسترول یک مولکول چربی است که در محیط ابی مانند پلاسما، نامحلول می‌باشد. به همین علت آت در گردش خون به شکل نیمه امولسیون، با پیوستن به پروتئین‌ها و سایر چربیها و تشکیل لیپوپروتئین‌ها انجام می‌گیرد.

لیپوپروتئین‌ها از نظر کمی و کیفی در میزان چربی و پروتئین بکار رفته در ساختمانشان متفاوتند و این تفاوت، سبب اختلاف در عملکردشان می‌شود. مهمترین عامل طبقه‌بندی بر اساس تفاوت در چگالی آنهاست و انواعی با نامهای HDL (لیپوپروتئین با چگالی زیاد). LDL (لیپوپروتئین با چگالی کم). VLDL (لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم) و برخی ترکیبات حد واسط که در مراحل سوخت و ساز چربیها بوجود می‌آید. را شامل می‌شود. تقریباً 50 درصد از HDL شامل چربیهاست که 20% از آن را کلسترول تشکیل می‌دهد.

HDL نقش مهمی را در برداشت کلسترول از سلول‌ها و در نتیجه پاکسازی سلول‌ها بر عهده دارد. بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژی، این ماده و مفهوم (کلسترول خوب) بودن آنرا تائید می‌نماید. بنابراین HDL کلسترول، زمانی که عدم توازن در نسبت کلسترول توتال به HDL کلسترول و یا نسبت LDL کلسترول به HDL وجود داشته باشد، عامل مهمی برای ارزیابی خطر پیدایش ضایعات در جدار شریان‌ها محسوب می‌شود.

دریافت بروشور
دریافت بروشور