استاندارد گلوکز – Glucose Std2019-04-20T11:49:55+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد گلوکز – Glucose Std

استاندارد گلوکز - Glucose Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*5 (100 mg/dl)

دریافت بروشور