گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز – G6PD2020-05-03T07:07:27+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز – G6PD

گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز - G6PD
  • حجم (میلی لیتر): 150

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:1*25/R2:1*25//R3:100

  • متدولوژی: UV

  • محدوده اندازه گیری: 3-3000 U/L

کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز شایعترین اختلال آنزیمی وابسته به کروموزوم X در انسان می‌باشد که در نوزادان موجب زردی شدید و نبز بیلی روبین آنسفالوپاتی و عقب ماندگی ذهنی و مرگ می‌گردد. این آنزیم اولین آنزیم کلیدی در ستنز پتنوز فسفات است که در تولید NADPH دخالت دارد.

کمبود آنزیم می‌تواند موجب همولیز حاد در افرادی که درمعرض استرس‌های گوناگون اکسیداتیو مانند عفونتها، داروها و برخی مواد شیمیایی و دانه‌های باقلا قرار می‌گیرند شوند.

کمبود آنزیم با سنجش فعالیت آن در گویچه‌های قرمز تشخیص داده می‌شود. این فعالیت باید زمانی اندازه گیری شود که بیمار نه تزریق اخیر خون و نه حمله همولیتیک جدید داشته باشد.

دریافت بروشور