توضیحات

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کنترل گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز پایین – G6PD Control Low

کنترل گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز پایین - G6PD Control Low
  • حجم (میلی لیتر): 1 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*1

دریافت بروشور