کنترل گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز بالا – G6PD Control High2019-04-20T14:38:24+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کنترل گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز بالا – G6PD Control High

کنترل گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز بالا - G6PD Control High
  • حجم (میلی لیتر): 1 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*1

دریافت بروشور