استاندارد کلسترل – Cholestrol Std2019-04-20T11:31:31+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد کلسترل – Cholestrol Std

استاندارد کلسترل - Cholestrol Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*5 (200 mg/dl)

دریافت بروشور