آسپارتات آمینوترانسفراز – AST | GOT2019-04-16T16:49:54+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

آسپارتات آمینوترانسفراز – AST | GOT

آسپارتات آمینوترانسفراز - AST | GOT
  • حجم (میلی لیتر):  125 و 625

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:2*50/R2:1*25 و R1:4*125/R2:1*125

  • متدولوژی: IFCC

  • محدوده اندازه گیری: 10-250 U/L

سپارتات آمینوترانسفراز (AST)  که گلوتامات اگزالوستات ترانس آمیناز (GOT) نیز نامیده می‌شود، از گروه ترانس آمینازها می‌باشد. AST انتقال گروه آمین از –L آسپارتات به منفی آلفا کتوگلوتارات و تیدیل آن به –L گلوتامات را کاتالیز می‌کند. AST به طور وسیعی در بدن انتشار دارد ولی بالاترین میزان آنزیم در قلب، کبد، ماهیچه های اسکلتی و کلیه ها یافت می‌شود. غلظت AST در صورت آسیب به این بافت‌ها افزایش می‎یابد. در برخی اشکال هپاتیت به هپاتیت ویروسی، آنزیم به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. در آنفارکتوس میوکارد فعالیت AST افزایش یافته و پس از 24-18 ساعت به بالاترین میزان خود می‌رسد و در صورتیکه مجدداً آنفارکتوس پیش نیاید، فعالیت آنزیم به تدریج پایین آمده و پس از 4-5 روز به میزان طبیعی بر‌می‌گردد.

 در پی برخی وضعیت‌های پاتولوژیک از جمله نکروز یا هرگونه صدمه به سلول‌های کبدی مانند مصرف الکل و برخی داروها، میزان AST در حد متوسط و در هپاتیت‌های ناشی از مصرف الکل، دیستروفی عضلانی قانقاریا، منونوکلئوز عفونی، پانکراتیت حاد، ابتلا به بیماری های قلبی مانند میوکاردیت و پریکاردیت، آمبولی ریوی و … فعالیت آنزیم افزایش می‌یابد. در مقایل سطح AST در سرم هنگام کمبود ویتامین B6 کاهش می‌یابد.

دریافت بروشور