آلانین آمینو ترانسفراز – ALT | GPT2019-04-16T15:59:16+04:30

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

آلانین آمینو ترانسفراز – ALT | GPT

آلانین آمینو ترانسفراز – ALT | GPT
  • حجم (میلی لیتر): 125 و 625

  • محتوای بسته (میلی لیتر): R1:2*50/R2:1*25 و R1:4*125/R2:1*125

  • متدولوژی: IFCC

  • محدوده اندازه‌گیری: 15-250 U/L

آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) که گلوتامات پیروات ترانس آمیناز (GPT) نیز نامیده می‌شود، از گروه ترانس آمینازها می‌باشد. ALT انتقال گروه آمین از –L آلانین به  کتوگلوتارات و تبدیل آن به –L گلوتامات را کاتالیز می‌کند.

بالاترین میزان آنزیم در کبد و کلیه‌ها و میزان کمتری از آن در قلب و ماهیچه‌های اسکلتی یافت می‌شود. غلظت ALT هنگام آسیب به سلول کبدی ( نکروزیا هرگونه صدمه دیگری به سلول کبدی) افزایش می‌یابد. میزان فعالیت ALT سرم در هپاتیت سمی و هپاتیت ویروسی به میزان قابل توجهب افزایش می‌یابد. ولی مصرف الکل و داروهای مختلف میزان ALT را در حد کم تا متوسطی بالا می‌برد. همچنین غلظت ALT در وضعیت های مختلفی مانند دیستروفی عضلانی، بیماریهای همولیتیک، آنفارکتوس میوکارد به میزان کمی افزایش نشان می‌دهد.

برای کبد اندازی گیری ALT نسبت به AST (آسپارت آمینو ترانسفراز) اختصاصی تر است. اندازه‌گیری توام ALT و AST سبب تشخیص افتراقب هپاتیت از دیگر آسیب‌های پارنشیم کبدی می‌شود. در مقابل سطح ALT در سرم هنگام کمبود ویتامین B6 کاهش می‌یابد.

دریافت بروشور