توضیحات

خون کنترل

محصولات هماتولوژی

خون کنترل

محصولات هماتولوژی

خون کنترل شرکت من نمونه خونی مرجع با مقادیر معلوم

خون کنترل شرکت من با حجم 2 ml(مطابق بروشور دارای پایداری حداقل 4 ماهه برای ویال های باز نشده و به مدت 2 هفته برای ویال های باز شده در شرایط یخچالی می باشد) نمونه خونی است مرجع با مقادیر معلوم که جهت کنترل کالیبراسیون دستگاههای آنالایزر هماتولوژی بکار می رود.

بروشور LOT 16
بروشور LOT 17
بروشور LOT 18
بروشور LOT 19
بروشور LOT 20
بروشور LOT 21
بروشور LOT 22
بروشور LOT 23
بروشور LOT 24
بروشور LOT 25
بروشور LOT 26
بروشور LOT 27
بروشور LOT 28
بروشور LOT 29
بروشور LOT 30
بروشور LOT 31
بروشور LOT 32
بروشور LOT 33
بروشور LOT 34
بروشور LOT 35