هماتولوژی

هماتولوژی1397-11-27 16:39:58 +00:00
1397-12-22 12:23:13 +00:00

خون کنترل

خون کنترل شرکت من نمونه خونی است مرجع با مقادیر معلوم که جهت کنترل کالیبراسیون دستگاههای آنالایزر هماتولوژی بکار می رود.