محلول های بیوشیمی

محلول های بیوشیمی1397-9-27 15:13:31 +00:00
1398-1-28 13:19:31 +00:00

اوره – Urea

حجم (میلی لیتر): 250 و 625
محتوای بسته (میلی لیتر): R1:2*100/R2:1*50 و R1:4*125/R2:1*125
متدولوژی: UV
محدوده اندازه گیری: 10-300 mg/dl