کنترل میکرو آلبومین 2 – Micro Albumin Control21398-1-31 14:38:46 +00:00

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

کنترل میکرو آلبومین 2 – Micro Albumin Control

کنترل میکرو آلبومین 2 - Micro Albumin Control2
  • حجم (میلی لیتر): 1 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*1

دریافت بروشور