میکرو آلبومین H کالیبراتور – Micro Albumin CALIBRATOR H1398-1-31 11:03:20 +00:00

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

میکرو آلبومین H کالیبراتور – Micro Albumin CALIBRATOR H

میکرو آلبومین H کالیبراتور - Micro Albumin CALIBRATOR H
  • حجم (میلی لیتر): 1 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*5

دریافت بروشور