استاندارد منیزیم – Magnesium Std1398-1-31 11:50:58 +00:00

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد منیزیم – Magnesium Std

استاندارد منیزیم - Magnesium Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):  1*5 (2.0 mg/dl)

دریافت بروشور