استاندارد آهن – Iron Std1398-1-31 11:50:07 +00:00

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد آهن – Iron Std

استاندارد آهن - Iron Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*5 (100 mg/dl)

دریافت بروشور