استاندارد کراتینین – Creatinin Std1398-1-31 11:31:07 +00:00

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد کراتینین – Creatinin Std

استاندارد کراتینین - Creatinin Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر):1*5 (2.0 mg/dl)

دریافت بروشور