استاندارد کلسیم- Calcium Std1398-1-31 11:30:57 +00:00

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد کلسیم Calcium Std

استاندارد کلسیم- Calcium Std
  • حجم (میلی لیتر): 5 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*5 (10 mg/dl)

دریافت بروشور