استاندارد بیلی روبین Bilirubin Std1398-1-31 11:24:35 +00:00

توضیحات پروژه

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشیمی

محصولات بیوشمی

محصولات بیوشیمی

استاندارد بیلی روبین -Bilirubin Std

استاندارد بیلی روبین Bilirubin Std
  • حجم (میلی لیتر): 3 ml

  • محتوای بسته (میلی لیتر): 1*3 (20 mg/dl)